پلمپ دفاتر چیست؟؟

هر شخص اعم از حقوقی و حقیقی که مشمول قوانین مالیاتی باشد بایستی نسبت به پلمپ دفاتر قانونی اقدام نماید.این دفاتر برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه تخصیص داده میشود.


حال این سوال مطرح است که آیا پلمپ دفاتر الزامیست؟؟

در پاسخ به این سوال باید جواب مثبت داد زیرا این امر جزء قوانین میباشد و در صورت عدم انجام آن مشمول جرایم مالیاتی میشویم و حتی شرکت هایی که عدم فعالیت خود را به اداره دارایی اعلام مینمایند باید دفاتر خود را پلمپ نمایند و به صورت سفید نگه داری نمایند.


مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:

-اصل مدارک شناسایی(شناسنامه،کارت ملی)اخذ پلمپ دفاتر جدید

-آخرین تغییرات

-روزنامه شرکت

-مهر شرکت


مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:

-اصل مدارک شناسایی(شناسنامه،کارت ملی)

مهر شخص(نام و نام خانودگی)

 
Scroll to Top