استفاده مستمر از یک برند و ایجاد حق تقدم

ادعای حق تقدم در تنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری


در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت علامت تجاری یا برند بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر ۶ ماه) استفاده نماید،

  • بر طبق ماده ۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری متقاضی میتواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای، حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را درخواست نماید، حق تقدم میتواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.
  • مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت تجاری یا برند : ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جز مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.
  • مدارک مربوط به حق تقدم باید همزمان با تسلیم اظهارنامه ثبت برند یا علامت تجاری یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم گردد.
  • اسناد و مدارک حق تقدم باید به تایید اداره مبدا و کنسولگری ایران در آن کشور و اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت خارجه در تهران برسد.
  • در این قسمت شماره اظهارنامه و تاریخ اظهارنامه (که همان اظهارنامه حق تقدم میباشد) و نیز نام کشور مقدم درج میگردد.

 

شرایط ایجاد مالکیت نسبت به علامت تجاری وحقوق ناشی از آن


با توجه به اینکه علامت تجاری یک حق مالی است و در حقوق اسلام وقوانین مدون برای هر حقی بالاخص حق مالی، آثاری مترتب می باشد که مورد حمایت قانون قرار می گیرد لذا برای اینکه این حق مورد حمایت قانون قرار بگیرد می بایست در ابتدا ایجاد گردد.


حق ناشی از علامت تجاری ممکن است در اثر فعالیت صاحب حق علامت تجاری در جریان تجارت،به مرور زمان و بدون ثبت علامت در اداره ثبت مالکیت صنعتی ایجاد شده باشد. در این صورت چنین حقی عنوان حق تقدم را دارا می باشد.این حق تقدم در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی کشورها از جمله ایران مورد تاکید و تایید می باشد که این امر درماده 47 قانون علائم تجاری بیان گردیده واستفاده کننده مستمر ازعلامت تجاری میتواند هم تقاضای ثبت علامت تجاری مورد استفاد خود را بنماید وهم میتواند در دادگاه برعلیه اشخاصی که حقوق ناشی از علامت تجاری وی را نقض کرده اند اقامه دعوا کند شایان ذکر است حقوق ناشی حق تقدم استفاده مستمر از علامت تجاری و یا ثبت آن مشروط به دارا بودن اوصاف ذیل می باشد.

الف:علامت تجاری مورد استعمال به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث لطمه وارد نکند.
ب:علامت تجاری مورد نظر دارای صفت مشخصه تمایز بخش باشد.
ج:علامت تجاری مورد استفاده متقدم برخلاف اخلاق و یا نظم عمومی نباشد.


حق ناشی از علامت تجاری در اثر ثبت علامت تجاری حاصل شده باشد.ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 بیان می دارد "حق استفاده انحصاری از یک علامت (تجاری) به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد" وماده 41 قانون علائم تجاری نیزحقوق ناشی از ثبت علامت تجاری را بیان نموده است که از جمله این حقوق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1-استفاده از علامت تجاری ثبت شده، توسط ثالث مشروط به اجازه مالک است.
2-مالک علامت تجاری ثبت شده می تواند علیه اشخاصی که بدون اذن وی از علامت تجاری استفاده می نمایند در دادگاه اقامه دعوی نماید.
Scroll to Top