مدارک و مراحل ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی می باشد که بخشی از سرمایه آن توسط مردم و از طریق فروش سهام تامین می گردد.در این نوع شرکت‌ها، صاحبان سهام اجازه دارند سهام خود را فروخته و در واقع مالکیت خود را به دیگری منتقل نمایند.مؤسسان شرکت سهامی عام 20 درصد سرمایه را خودشان تعهد می‌کنند و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را در حساب شرکت در شرف تأسیس نزد یکی بانک‌های دولتی یا خصوصی واریز می نمایند. سهولت نقل‌و‌انتقال سهام، تجمع سرمایه‌های کوچک برای تشکیل شرکت، محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکت‌های سهامی، جذب سرمایه از طریق انتشار اوراق سهام، استمرار و موجودیت شرکت‌های سهامی و تعیین هیأت‌مدیره در شرکت‌های سهامی شماری از امتیازهایی است که برای تشکیل شرکت سهامی عام وجود دارد. جهت ثبت شرکت سهامی عام خود،مراحل زیر را طی کنید...


مدارک ثبت شرکت سهامی عام:
1-دو نسخه اظهارنامه
2-دو نسخه اساسنامه توضیح: اینكه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمایه ای كه در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسینمدارک و مراحل ثبت شرکت سهامی عام
4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)
5-آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
6-فتوكپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )
7-گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شركت
8-ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز


مراحل ثبت شرکت سهامی عام:
گام اول:  تأسیس شرکت
گام دوم:  اظهارنامه تأسیس شرکت
گام سوم:  تهیه طرح اعلامیه پذیره نویسی
گام چهارم: امضای ورقه تعهد سهم
گام پنجم:  تشکیل سرمایه
گام ششم:  تخصیص سهام
گام هفتم:  ایجاد شرکت
گام هشتم:  ثبت شرکت پس از تشکیل
Scroll to Top