مدارک و مراحل تاسیس نمایندگی خارجی

معمولا شرکتهای فرا ملیتی، چند ملیتی و بین المللی اقدام به تاسیس نمایندگی و شعبه در کشورهای دیگر جهت انجام و تسهیل امور خود در زمینه های ارائه خدمات، عملیات های اجرایی،بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران و یا در زمینه های فنی مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری ثبت میشود که این شرکت ها زیر نظر شرکت اصل یا مادر اقدام به فعالیت مینمایند که این امر موجب ورود سرمایه گذاری به کشور ها میشود و هرچه قوانین و ضمانت اجراهای آن در زمینه تاسیس شعبه یا نمایندگی و پشتیبانی های حمایتی از سرمایه گذاران بیشتر باشد نمایندگی و شعبه های در کشور مقصد توسعه بیشتری می یابد.


مدارک مورد نیاز:
مدارک و مراحل تاسیس نمایندگی خارجی
- گواهی ثبت شرکت خارجی
- اساسنامه شرکت
- آخرین تغییرات شرکت(در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)
- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
- ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
- کپی شناسنامه و کارت ملی ( درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد) و کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات ( در صورتی که شخصی حقوقی باشد).


مراحل:
ثبت شعبه و ثبت نمایندگی در مواد آیین نامه ها ماده ۱- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
۱- ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
۲- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود
۳- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
۴- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
۵- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران
۶- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری
۷- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.




Scroll to Top