اعلام تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر، در واقع جهت ثبت شرکت نیاز به اعلام آدرسی به عنوان آدرس دفتر مرکزی شرکت می باشد که پس از ثبت شرکت امکان تغییر آدرس شرکت با اعلام به مراجع ذیصلاح و ثبت در سوابق شرکت وجود دارد.تغییر آدرس شرکت در قالب تصمیم هیئت مدیره (در صورتی که در اساسنامه اختیار آن به هیئت مدیره تفیذ شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل ثبت است. در صورتی که شرکتی آدرس خود را در همان حوزه ثبتی خود تغییر دهد مشخصات ثبتی آن از جمله شماره ثبت و شناسه ملی تغییر نمی کند اما اگر شرکت از یک حوزه ثبتی به حوزه ثبتی دیگری منتقل شود شماره ثبت آن تغییر خواهد کرد ولی شناسه ملی بدون تغییر می ماند.پس از تغییر آدرس شرکت  باید با توجه به درخواست شخص حقوقی فیزیک پرونده بایگانی شده در اداره ثبت مبدأ نیز به اداره ثبت مقصد ارسال گردد.


مدارک و مراحل ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت:

تغییر آدرس شرکت ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت کلیه مدارک ثبتی و تغییرات شرکت نیاز می باشد بعلاوه اینکه صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم شده که حاوی آدرس قدیم و آدرس جدید به همراه کدپستی است به امضا سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره (با توجه به تصمیم اتخاذ شده) که در صد سهام آنها برای سهامداران ذکر گردیده برسد. 
_در صورتی که شرکت از آدرس اولیه خود به آدرس دیگری در یک حوزه دیگر انتقال پیدا کند و در پی آن شماره ثبت شرکت تغییر کند و شرکت مجدد به همان آدرس اولیه برگردد شماره ثبت آن پس از طی مراحل قانونی همان شماره ثبت اولیه خواهد بود.
_انتقال فیزیک پرونده بین دو اداره در دو حوزه ثبتی مختلف امری زمانبر می باشد که در طول این مدت شرکت قادر به انجام هیچ گونه تغییراتی نخواهد بود  تا زمانی که پرونده در اداره ثبت مقصد پذیرش و ثبت گردد.
Scroll to Top