سوالات متداول شرکتهای تعاونی سهامی عام

شرکت تعاونی سهامی عام چه نوع تعاونی است؟
نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مندرج در قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقصادی, اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجراء سیاستهای کلی اصل 44»تشکیل می شود.


مستندات قانونی مربوط به شرکتهای تعاونی سهامی عام چیست؟

 شرکتهای تعاونی سهامی عام _قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی.
_قانون تجارت
_قانون بخش تعاونی.
_آئین نامه «نحوه تشکیل ونظارت برشرکتهای تعاونی سهامی عام».
_آئین نامه «نحوه بلوک بندی شرکتهای تعاونی سهامی عام».


 مزایای تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام چیست ؟
این شرکت بیشترین مزایا را در مقایسه با شرکتهای دیگر(تعاونی وغیرتعاونی) دارا می باشد. علاوه براینکه از مزایای قانون تجارت استفاده می نماید از مزایای مربوط به شرکتهای تعاونی نیز استفاده می نماید که این مزایا به شرح ذیل می باشند:
_درآمد مشمول مالیات ابرازی تعاونیها مشمول 25 درصد تخفیف می باشد.
_در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – به‌جز مالیاتها - ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
_تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌میزان بیست‌درصد (20%).
_حمایت بانک توسعه تعاون از شرکتهای تعاونی به عنوان بانک تخصصی بخش تعاونی.
_ارائه‌مشاوره،کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان.
_پرداخت‌یارانه‌سودتسهیلات‌بانکی‌وسایرهزینه‌های‌سرمایه‌گذاری‌اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.


چه اشخاصی می توانند سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام گردند؟
کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی می توانند سهامدار تعاونی سهامی عام گردند. حتی محجورین و افراد زیر 18 سال نیز از طریق "ولی قانونی" خود می توانند سهامدار این تعاونی گردند.


برای تشکیل تعاونی سهامی عام چه مجوزهایی نیاز می باشد ؟
به ترتیب مجوزهایی که در فرآیند تشکیل و ثبت تعاونی باید اخذ گردند به شرح ذیل می باشد:
_مجوز وزارت تعاون .
_مجوز دستگاه تخصصی ذیربط
_مجوز سازمان بورس واوراق بهادار.
_مجوز مرجع ثبت شرکتها.


نحوه اعطای تسیهلات به این تعاونیها چگونه است؟
پس از ثبت شرکت تعاونی, وزارت تعاون شرکت را جهت اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌کند. البته یکی از این بانک‌های عامل بعنوان بانک تخصصی حامی شرکتهای تعاونی, بانک توسعه تعاون می باشد که 70% از منابع آن اختصاص به حمایت از تعاونیها دارد.
Scroll to Top