ثبت شرکتهای دارویی

مراحل ثبت شرکت های دارویی :
بعد از ارائه مدارک لازم به ثبت سماء و تایید درخواست در قانون مقررات امور پزشکی و دارویی ، موافقت اصولی تاسیس شرکت پخش سراسری یا استانی دارو صادر می گردد و مجوز فعالیت (در صورت نیاز و تشخیص کارشناسان متخصص ثبت شرکت دارویی سماء) به صورت یکساله صادر می شود.


مدارک مورد نیاز ثبت شرکت دارویی : 
   درخواست کتبی اخذ موافقت اصولی شرکت پخش سراسری یا استانی دارو
    تصویر اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت در خصوص توزیع دارونکات مهم در ثبت شرکت دارویی
    تصویر آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و تغییرات آن
    گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
    نداشتن سوء فعالیت در امور دارویی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
    فرم تکمیل شده تعهد نامه شرکت
    معرفی نامه کتبی معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه


نکات مهم:
در اعطای مجوز شرکت پخش استانی در شرایط یکسان اولویت با شرکتهای تعاونی داروسازی خواهد بود.
    در صورت وجود چند متقاضی واجد شرایط اولویت بررسی بر اساس تقدم تاریخ ثبت درخواست می باشد.
    حداکثر ظرفیت پذیرش تقاضای موافقت اصولی پخش استانی به ازای تا ۵۰ داروخانه یک شرکت پخش استانی می باشد.
    صدور مجوز فعالیت شرکت پخش منوط به احراز شرایط مندرج در آیین نامه و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ می باشد.


چه کسانی می توانند شرکت دارویی ثبت نمایند؟؟
هر شخص حقوقی که در اساس نامه آن موضوع توزیع دارو به عنوان وظیفه اصلی شرکت قید شده باشد ، می تواند بر اساس ضوابط این آیین نامه درخواست تاسیس شرکت پخش سراسری و یا شرکت پخش دارویی استانی نماید.

نکته مهم: اعتبار موافقت اصولی به مدت ۶ ماه میباشد.
نکته مهم: رسیدگی به موضوع شرکتهای پخش استانی به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه تفویض اختیار گردیده است.
Scroll to Top