ثبت شرکت ساختمانی

شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص :
حداقل ۳ نفر عضو + ۲ نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )ثبت شرکتهای ساختمانی
حد اقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰ تومان
پروسه زمانی ثبت = ۲۰ روز کاری
حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.


مدارک ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص :
کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  – شناسنامه
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
امضای اقرار نامه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
مدارک را به وکیل ثبت  شرکت ساختمانی سهامی خاص تحویل دهید.
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.
تکمیل مدارک  توسط موکل و تحویل به کارشناس
کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  – شناسنامه
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
امضای اقرار نامه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
تحویل مدارک به وکلا
تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
تعیین نام اولیه
تایید نهایی نام بعد از ۴ روز(در صورت رد نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.) ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت
تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر
ارجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت،در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.
تایید موضوع توسط اداره ثبت
انجام دفتر نویسی پس از ۷ روز از شروع پروسه
دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس ۳ الی ۵ روز پس از دفتر نویسی
دریافت روزنامه رسمی ۱۵ روز پس از آگهی تاسیس توسط پست


شرایط ثبت  شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود:
وجود حداقل ۲ نفر عضوثبت شرکتهای ساختمانی
۱۰۰,۰۰۰تومان سرمایه اولیه تعهد یا پرداخت کل سرمایه
پروسه زمانی ثبت = ۱ ماه کاری


مدارک ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود:
کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
امضای اقرارنامه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
مدارک را به وکیل ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود تحویل دهید.
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.


انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود :
تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس
کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
امضای اقرارنامه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
تعیین و اعلام به کارشناس
نام موضوع
میزان سرمایه
اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه
ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس
تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پروندهانجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نامارجاع به کارشناس اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت
در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت
ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا
انجام واریزی حق الدرج
Scroll to Top