شرکت های مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امورتجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.(م۹۴ ق ت) در اسم این نوع شرکتها باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت قید شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م ۹۵ ق ت)

شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز:

-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه افراد(اعضای هیئت مدیره، موسسین، سهامداران، بازرسین)

- گواهی عدم سوء پیشینه(کلیه اعضاء و بازرسین)

-تکمیل مفاد قرارداد (آدرس شرکت و سکونت و کد پستی- سرمایه شرکت- لیست اعضا و سهامداران- درصد سهام و سهم الشرکه و سمت ها- موضوع فعالیت- لیست اسامی (حداقل ۵ مورد اسم ۳ سیلاب خاص)

-امضا و تأیید اوراق شرکت

 مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود:


مرحله اول

عقد قرارداد:

شما می توانید قرارداد «ثبت شرکت مسئولیت محدود» خود را به صورت تلفنی، حضوری و آنلاین منعقد نمایید.


مرحله دوم

تکمیل مدارک:جهت انجام سریع و به موقع ثبت شرکت تان می بایست مدارک مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان تکمیل و به کارشناس تکمیل مدارک تحویل دهید.جهت سهولت کار می توانید مدارک خود را ا از طریق پست الکترونیک ارسال کنید.


مرحله سوم

تأیید نام:

در این مرحله نام های پیشنهادی شما (با رعایت اولویت) به اداره مربوطه ارسال می شود و چنانچه مطابق با شرایط زیر باشد یک نام برای شرکت تان تأیید می شود.چنانچه در انتخاب نام شرکت هایی با مسئولیت محدود نیاز به مشاوره دارید می توانید با مشاوران موسسه سماء تماس حاصل نمایید.


نکات انتخاب نام:ثبت شرکت هایی با مسئولیت محدود

چند نام با توجه به اینکه:

الف– نام خارجی نباشد

ب- سابقه ثبت نداشته باشد

پ- دارای معنا ومفهوم باشد

ت- بافرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد  انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده به عمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.


مرحلــــه چهارم

امضای اوراق: 

در این مرحله می بایست تقاضانامه و وکالت نامه توسط کارفرما تأیید شود.


مرحله پنجم

تشکیل پرونده:

مدارک توسط کارشناس جهت تشکیل پرونده به اداره مربوطه تحویل می شود و در دبیرخانه ثبت می شود.


مرحله ششم

کارشناسی:

کارشناس اداره ثبت با توجه به مدارک ارسالی موجود، پرونده را کارشناسی و اعلام نظر می کند. در صورت اخطار احتمالی، پرونده مجدد از سوی کارشناسان رفع نقص می شود.


مرحله هفتم

تحویل اسناد:

شرکت شما ثبت شده است پس از پایان کار، به کارشناس تحویل مدارک مراجعه می نمایید و مدارکی را دریافت می کنید که شامل تقاضانامه، شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه هیئت مدیره و آگهی تأسیس میباشد.
Scroll to Top