ثبت شرکت در اروند

 ثبت شرکت های مختلف در اروند-مدارک-مزایا
اروند امروزه به عنوان یکی از بهترین مناطق آزاد تجاری به شمار می آید اما در گذشته بدلیل محدود بودن محدوده منطقه آزاد اروند و نبود زیرساخت های مناسب تمایل به فعالیت در منطقه آزاد اروند روند رو به رشد آرامی داشت،امروزه یکی از عوامل جذب و ترغیب سرمایه گذاران جهت حضور و فعالیت در محدوده منطقه آزاد اروند، استفاده از معافیت های مالیاتی و تعرفه های گمرکی می باشد و این امتیاز برای سرمایه گذاران اهمیت زیادی دارد همچنین صدور مجوز فعالیت بویژه در بخش های خدماتی از قبیل خدمات فرهنگی و آموزشی، گردشگری، عمرانی و تاسیسات زیربنایی، بازرگانی، فنی و مهندسی و سرمایه گذاری باعث جذب سرمایه گذاران زیادی به این منطقه شده است.

 

 

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اروند:

 .دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .

.دو نسخه تقاضا نامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .

.دو نسخه اساسنامه شرکت با مسولیت محدود که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.

. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضاء شرکاء رسیده باشد. 

.تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران شرکت ( در صورتیکه شرکاء اتباع خارجی باشند تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد).  

.دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان.  

.ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت به سازمان منطقه                                                                                        


ثبت شرکت سهامی خاص در اروند:

۱.   دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که تکمیل شده و تمامی صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد

۲.دو نسخه اظهار نامه که توسط سرمایه گذار تکمیل شده و ذیل آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد .

۳. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که ذیل آن توسط سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد.

۴.دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه اعضاء رسیده باشد.

۵.تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران ، مدیران و بازرسان ( در صورتیکه سهامداران خارجی باشد تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)

۶.گواهی بانکی دال بر تادیه حداقل ۳۵ % سرمایه به یکی از بانکهای منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس ( در صورتیکه تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است )

۷.دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

۸.ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبتبه سازمان منطقه

۹.چنانچه سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی آن ضروری است.                

ثبت شرکت های مختلف تجاری در اروند-سهامی خاص-مسئولیت محدود-موسسه غیر تجاری
ثبت موسسات غیر تجاری در اروند:

 ۱.دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسات غیر تجاری

۲.دو نسخه اساسنامه

۳.دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۴.تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی موسسین

۵. ارائه مجوز فعالیت از سازمان

۶.ارائه تاییدیه پرداخت هزینه های ثبت به سازمان منطقه
Scroll to Top