آیا امکان تغییر موضوع شرکت وجود دارد؟؟

اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت بر طبق قانون اجازه تغییر موضوع شرکت و یا اضافه نمودن موضوعی خاص را به موضوع فعالیت قبلی شرکت خود دارند و یا حتی موضوع شرکت به کلی تغییر پیدا می کند. انجام این تغییر با تنطیم و تدوین صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده شرکت امکان پذیر می باشدتوجه داشته باشید، گاهی تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت، مستلزم اخذ مجوزهای کاری خواهد بود. در صورتی که موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد ، لازم است که قبلا از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع مجوزهای لازم اخذ گردد که در سامانه اداره ثبت شرکتها لیست موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند ذکر گردیده است.ثبت تغییرات در موضوع شرکت


مدارک و مراحل لازم جهت تغییر موضوع شرکت:

_مدارک ثبتی شرکت
_آخرین لیست سهامداران و یا شرکا شرکت
_روزنامه تأسیس ، کلیه روزنامه های تغییرات و مجوز فعالیت
پس از تنظیم صورتجلسه ای در قالب مجمع عمومی فوق العاده با ذکر نام سهامداران و یا شرکا همراه با درصد سهام آنهاوامضا ذیل صورتجلسه توسط سهامداران و یا شرکا شرکت ، صورتجلسه الحاق به موضوع  در سامانه ثبت تغییرات اداره ثبت شرکتها ثبت و مدارک از طریق پست به اداره مذکور ارسال خواهد گردید . درصورت تأیید موضوع فعالیت الحاق شده آگهی تغییرات صادر و پس از آن در روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع عموم منتشر می گردد.


نکات مهم:

    1-موضوعات شرکتی را از موضوعات فعالیت مؤسسات غیر تجاری تفکیک نمایید.
    2-موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند با ذکر شماره مجوز در موضوع تنظیم گردند.
    3-موضوع فعایت شرکتهای تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
    4-امکان تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می باشد.
    5-در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.
Scroll to Top