مدارک و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص


مدارک مورد نیاز:

-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه افراد(اعضای هیئت مدیره، موسسین، سهامداران، بازرسین)

- گواهی عدم سوء پیشینه(کلیه اعضاء و بازرسین)ثبت شرکت سهامی خاص-مدارک-مراحل-نکات-انتخاب نام

- تشکیل مفاد قرارداد (آدرس شرکت و سکونت و کد پستی)

- سرمایه شرکت

- لیست اعضا و سهامداران

- درصد سهام و سهم الشرکه و سمت ها

- موضوع فعالیت

- لیست اسامی (حداقل ۵ مورد اسم ۳ سیلاب خاص)

- فیش واریزی و نامه بانک به نام شرکت در شرف تأسیس

- امضا و تأیید اوراق شرکت


مراحل ثبت شرکت سهامی خاص:
مرحله اول:عقد قراردادشما می توانید قرارداد «ثبت شرکت سهامی خاص» خود را به صورت تلفنی، حضوری و آنلاین منعقد نمایید.
مرحله دوم:تکمیل مدارک جهت انجام سریع و به موقع ثبت شرکت تان می بایست مدارک مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان تکمیل و به کارشناس تکمیل مدارک تحویل دهید.جهت سهولت کار می توانید مدارک خود را از طریق پست الکترونیک ارسال کنید.
مرحله سوم: تأیید نام در این مرحله نام های پیشنهادی شما (با رعایت اولویت) به اداره مربوطه ارسال می شود و چنانچه مطابق با شرایط زیر باشد یک نام برای شرکت تان تأیید می شود.چنانچه در انتخاب نام شرکت مسئولیت محدود نیاز به مشاوره دارید می توانید با مشاوران موسسه سماء تماس حاصل نمایید.

نکات انتخاب نام شرکت ها
  نکات انتخاب نام:
 الف– نام خارجی نباشد
 ب- سابقه ثبت نداشته باشد
 پ- دارای معنا ومفهوم باشدت- بافرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد  انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس  اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده به عمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

 

مرحلــــه چهارم:امضای اوراقدر این مرحله می بایست تقاضانامه و وکالت نامه توسط کارفرما تأیید شود.
مرحله پنجم: تشکیل پرونده مدارک توسط کارشناس جهت تشکیل پرونده به اداره مربوطه تحویل می شود و در دبیرخانه ثبت می شود.
مرحله ششم:  کارشناسی کارشناس اداره ثبت با توجه به مدارک ارسالی موجود، پرونده را کارشناسی و اعلام نظر می کند. در صورت اخطار احتمالی، پرونده مجدد از سوی کارشناسان رفع نقص می شود.
مرحله هفتم:تحویل اسناد شرکت شرکت شما ثبت شده است پس از پایان کار، به کارشناس تحویل مدارک مراجعه می نمایید و موارد زیر را دریافت می کنیدتقاضانامه، شرکت نامه،اساسنامه، صورتجلسه هیئت مدیره و آگهی تأسیس
توجه-طبق ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه به دارائی جهت پرداخت دودر هزار سرمایه اولیه شرکت بابت حق تمبر الزامی است.
  -پلمپ دفا‌تر شرکت ظرف یکماه از تاریخ ثبت شرکت الزامی است.
Scroll to Top