قوانین طرح های صنعتی و اختراعات

تاریخ: 26 ارديبهشت 1395

قوانین ثبت اختراعات و طرح های صنعتی

 اختراعات:ماده ۱ ـ اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارايه مي كند و مشكلي را دريك حرفه ، فن ، فناوري ، صنعت و مانند آنها حل مي نمايد. ماده ۲ ـ اختراعي...
تاریخ: 26 ارديبهشت 1395
بازدید: 5258
منبع: اختصاصی
تاریخ: 26 ارديبهشت 1395

آئین نامه اجرایی قوانین ثبت علامت تجاری

ثبت علائمتسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه:ماده 105 ـ ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.ماده 106ـ اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع ـ 1) و به زبان فارسی تنظیم...
تاریخ: 26 ارديبهشت 1395
بازدید: 7366
منبع: اختصاصی
تاریخ: 26 ارديبهشت 1395

آئین نامه اجرایی قوانین ثبت طرح صنعتی

اعتراض به رد و بـه تقاضای ثبـت و اقامه دعـوای ابـطال گواهی‌نامه اختراع: ماده 58 ـ تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با...
تاریخ: 26 ارديبهشت 1395
بازدید: 5417
منبع: اختصاصی
تاریخ: 26 ارديبهشت 1395

آئین نامه اجرایی قوانین ثبت اختراع

 کلیات:اصطلاحات به کار برده شده در این آئین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:1 ـ قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است که درتاریخ 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری...
تاریخ: 26 ارديبهشت 1395
بازدید: 5739
منبع: اختصاصی
Scroll to Top